ಶೀರ್ಷಿಕೆದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ View / Download
41A 2020-2120/04/2021RTI41A2020-21
41B 2020-2120/04/2021RTI